Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

ZverejňovanieV tejto časti sú uverejňované dokumenty v zmysle zákona č.546/2010 Z.z. v členení na:


Zmluvy


Zmluvy 2021 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2020 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2019 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2018 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2017 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2016 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2015 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2014 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2013 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2012 (klikni pre zobrazenie)

Zmluvy 2011 (klikni pre zobrazenie)


Verejné obstarávanieIdentifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Základná škola s materskou školou

Sídlo : Odborárska 2, 83102 Bratislava

V zastúpení : Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka školy

IČO : 31785204


Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na svojom webovom sídle. V zmysle zákona o VO sa zverejňujú informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení :

•podľa finančných limitov platných a účinných od 1. júla 2013 (§ 4 zákona o VO)

•zákazky, ktoré nie sú nadlimitné ani podlimitné podľa § 9 ods. 9 zákona o VO


V zmysle zákona o VO verejný obstarávateľ zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o VO s cenami vyššími ako 1000.- €.

PREDMET TYP TERMÍN PONUKY DÁTUM ZVEREJNENIA
Dodanie čistiacich prostriedkov zákazka podľa §9 ods.9 16.09.2014 do 12:00 hod. 11.09.2014

KariéraVOĽNÉ POZÍCIE:

Učiteľky na vyučovanie metódou CLIL na druhom stupni ZŠ s aprobáciou

- anglický jazyk a matematika

- anglický jazyk a biológia

(aj študentov) na plný alebo čiastočný úväzok.


Kontakt:

Základná škola: 02/49 20 26 11


Riaditeľka:

Tel. : 02/49 20 26 12 , 0910 941 972

email: lubica.danekova@gmail.com

Fax: 02/49 20 26 13


email: skola@zsodborba.edu.sk