Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Projekty


Projekt podpory žiakov cudzincov v Bratislave


UA_projekt

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Výzva – kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

Začiatok realizácie projektu: 03.09.2020

Koniec realizácie projektu: 31.08.2022

Názov investičnej priority: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA) a členov inkluzívnych tímov.

Ciele projektu:

implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,

vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Sekcia fondov EÚ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Metodické pedagogické centrum


Projekt " MODERNEJŠIA ŠKOLA "

Cieľom projektu bolo inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Podporovať prechod od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Vytvorili sme príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Finančné prostriedky, ktoré sme získali z ministerstva školstva sme použili na kúpu materiálneho vybavenia škôl: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, koberce, edukačné polepy, hracie, relaxačné a nábytkové prvky,

ĎAKUJEME !


Medzinárodný projekt „Uprostred Európy“:

- v spolupráci s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, Umeleckou školou vo Viedni sa uskutočnila výmenná výstava výtvarných prác našich žiakov vo Viedni a prác umeleckej školy v Bratislave, na tomto podujatí bola dohodnutá ďalšia spolupráca medzi školami


Projekt : Šampióni udržateľnosti

V spolupráci s firmou Henkel sme zrealizovali interaktívnu vyučovaciu hodinu prírodovedy vo štvrtom ročníku.Vyškolení zamestnanci firmy Henkel zoznámili naše deti počas vyučovania s každodennými návykmi z domácnosti, ale aj z prostredia školy, ako šetriť energiu, vodou, ako triediť odpad a pod. Hodina mala zábavno-vzdelávací charakter, kde riešili situácie z bežného života. Cieľom projektu bolo, aby práve deti svojim pozitívnym správaním ovplyvňovali svojich rodičov a kamarátov vo vzťahu k životnému prostrediu a záchrany našej planéty. Maskotom projektu je zemeguľa, ktorého deti umiestňovali v triede práve tam, kde sa dá šetriť energiou a vodou. Projekt zapadol do filozofie našej školy, ktorá robí množstvo enviromentálnych aktivít. Za záver hodiny deti dostali certifikáty „Šampiónov udržateľnosti“ a CD s rozprávkami o zelenej planéte, ktorú sme pokrstili s gaštanovými listami.