Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Zameranie základnej školy


Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Základnou filozofiou školy je poskytnúť žiakom všeobecné vzdelanie s vyváženým podielom prírodovedných a humanitných predmetov s dôrazom na cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. Ponúkame rodičom nízky počet žiakov v triedach a individuálny prístup ku každému žiakovi. Rodinný charakter školy vychádza z kapacity budovy školy (maximálne 200 žiakov) a z práce kolektívu pedagógov, ktorí uprednostňujú komunikáciu so žiakmi pred direktívnym prístupom k deťom. Prijímaním nových pedagógov zameraných na cudzie jazyky, zvyšujeme vzdelanostnú úroveň žiakov v oblasti komunikácie v cudzom jazyku. Vychovávame v nich prostredníctvom umenia a výtvarnej tvorby vzťah ku kráse a umeniu, ale aj vzťah k ľuďom a k sebe samému, kladný vzťah k prostrediu, v ktorom žijú a k jeho okoliu.


Školský vzdelávací program a učebné plány sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

Zameranie základnej školy:


• prípravu žiakov na štúdium v zahraničí a bilingválne gymnáziá

• metóda "CLIL" (Content and Language Integrated Learning )

• metóda "Jolly phonics" (comprehensive programme, based on the proven, fun and muliti-sensory synthetic phonics method that gets children reading and writing from an early age)

• zavádzanie moderných metód práce a učebných pomôcok a využívanie internetu vo vyučovacom procesu, projektové vyučovanie v rámci INFOVEKU

• nízky počet žiakov v triedach a individuálny prístup k deťom, rodinné prostredie školy, v ktorom sa stráca anonymita detí a stres

• služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga priamo v škole

• rozvoj talentu detí v oblasti výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy

• rozvoj zdravého životného štýlu detí v rámci plnenia úloh projektu „Školy podporujúce zdravie“, zážitkové vyučovanie

• samostatnú školskú jedáleň s vlastnou vývarovňou

• školy v prírode a ozdravovacie pobyty pri mori, plavecké a lyžiarske kurzy

• krúžkovú činnosť v rámci ŠKD zameranú na športové aktivity – volejbal, futbal, hádzaná, pozemný a ľadový hokej, moderné tance, výtvarné činnosti, módnu tvorbu, ekológia, krúžky nemeckého a anglického jazyka, prácu s počítačmi a internetom, turistiku v rámci sobôt


Zameranie materskej školy:


• 1x do mesiaca divadelné predstavenia

• environmentálny program - pravidelná návšteva zvieratiek poľné, vodné, lesné

• škola podporujúca zdravý životný štýl, pravidelné ovocné dni

• ADAMKO

• Práca s počítačom KIDS SMART

• 1x do týždňa výtvarný krúžok

• 1x do týždňa tanečno - pohybový krúžok

• 4x do týždňa výuka anglického jazyka

• pravidelná návšteva telocvične

• kurz korčuľovania

• plavecký kurz

• škola v prírode

• výtvarné súťaže

• práce na projektoch