Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

„INOVATÍVNI UČITELIA NOVEJ ÉRY.“

(Innovative Teachers of New Era).


December:

Vďaka ERASMUS a téme ,,Inovatívni učitelia novej éry“ sme si rozšírili svoje poznatky o to, ako mať hodinu inú, zábavnejšiu a zaujímavejšiu. Internetové stránky, ktoré sú určené na tvorbu testov, kvízov, hier či prezentácii, sme využívali počas školského roka. Medzi žiakmi a učiteľmi mali veľký úspech. Do budúcna chceme šíriť tieto znalosti na pôde našej školy aj mimo nej. V decembri sa končí náš účasť na projekte „INOVATÍVNI UČITELIA NOVEJ ÉRY“ no odnášame si veľa informácií, ktoré budú pre nás ešte dlho prínosom.

erasmus_dec
November:

Na hodine čítania si žiaci 3. ročníka zopakovali literárne pojmy, mená autorov a učivo zamerané na literárne diela. Pre žiakov vytvorila pani učiteľka kvíz prostredníctvom programu Quizizz, v ktorom mali žiaci niekoľko otázok k uvedeným témam. Odpoveď vybrali z viacerých možností - z dvoch, troch alebo aj zo štyroch. Ku kvízom sa dostali veľmi ľahko. Naskenovali si OR kód, ktorý bol vygenerovaný programom a žiaci ho mali zobrazený na interaktívnej tabuli. Na záver svojho kvízu mohli žiaci vidieť tabuľku, ako sa im darilo, a na ktorom mieste sa umiestnili v porovnaní so spolužiakmi.

erasmus_nov
Október:

Aj hodina slovenského jazyka môže byť zábavná a plná hier. Presvedčili sa o tom žiaci 2.A triedy. Zošity a učebnice vymenili za tablety a na stránke Educaplay.com si prostredníctvom online hier, ktoré pre nich pripravila triedna učiteľka, preverili svoje znalosti zo slovenčiny. Zároveň navzájom súťažili, kto z nich získa za úlohy najviac bodov. Víťazmi boli nakoniec všetci, pretože sa nielen zabavili, ale sa aj niečo nové naučili. Netradičná hodina sa všetkým žiakom páčila a už sa tešia na ďalšiu.

erasmus_okt
September

V mesiaci september sme sa rozhodli so žiakmi 4. ročníka zrealizovať vyučovanie prírodovedy viac interaktívne. V rámci nášho kurzu na ICT Tools sme sa snažili ozvláštniť vyučovanie pre našich žiakov a tak sa pripraviť na inovatívny vyučovací proces. Chceli sme zaujímavejším spôsobom žiakom sprostredkovať učivo a priblížiť im témy cez programy Kahoot, či Educaplay. Žiaci pracovali na opakovaní učiva a precvičovali si ho na hodine pomocou kvízov, pričom súťažili medzi sebou o to najlepšie skóre. Pri žiakov tohto veku je veľmi dôležité rozvíjať analyticko-kritické myslenie, či aktívne počúvanie prostredníctvom nových aplikácií, či webových stránok, ktoré budú v ich budúcnosti neodmysliteľnou súčasťou ich života. Na záver chceme podotknúť, že žiakov tento spôsob vyučovania nesmierne zaujal, čo bolo viditeľné, na ich výkone. Pracovali s nadšením a do kvízov sa aktívne zapájali s otázkami, či komentármi. Určite budeme s týmito webovými stránkami pracovať aj na iných vyučovacích hodinách.

erasmus
Júl, August

Na prelome mesiacov júl a august sa šiesti učitelia nášej školy zúčastnili kurzu v Antalyi (Turecko). Kurz prebiehal v spolupráci s akadémiou CEKDEV, s ktorou naša škola spolupracovala aj minulý rok. Pre opätovnú spoluprácu s akadémiou CEKDEV sme sa rozhodli preto, lebo akadémia je vysoko profesionálna a kurzy ktoré ponúka sú zastrešené lektormi, ktorí sú skutočnými odborníkmi vo svojom odbore. V školskom roku 2022/2023 sa naši učitelia zúčastnili kurzu ICT Tools. Učitelia sa naučili pracovať s novými webstránkami a aplikáciami, ktoré im zjednoduchšia učenie rôznych predmetov a zároveň pre žiakov bude takýto spôsob vyučovania atraktívnejší, zaujímavejší, inovatívny a zábavný. Učitelia pracovali s programami ako Canva, Bitable, Edpuzzle, Kahoot, Quizlet, Quizizz, Font Meme, Educaplay, Flip atď. Učitelia sa naučili v daných programoch pracovať, objavili ich jednotlivé funkcie a vytvárali videá, prezentácie, plagáty, kvízy. Veríme, že pre našich učiteľov bol tento kurz naozaj prínosom a už v septembri svoje nové vedomosti zužitkujú, a pre žiakov pripravia veľmi zaujímavé vyučovacie hodiny.

jul1 jul2 jul3
Jún

V mesiaci jún naša škola spolupracovala s OZ Aiesec a na našu školu prišli zahraniční lektori z Turecka, Gruzínska a Indie. Lektori na našej škole boli dva týždne a pôsobili vo všetkých triedach (1-9 ročník) dve vyučovacie hodiny. Žiakov zoznámili s krajinami odkiaľ pochádzajú, porozprávali im fakty a zaujímavosti o svojej kultúre prostredníctvom prezentácie, videí, rozhovorov či hier. Žiakom priblížili život v ich krajinách a žiaci sa týmto spôsobom učili kultúre, geografii a anglickému jazyku zároveň. Žiaci 3.B sa o dané krajiny a kultúry zaujímali aj po odchode lektorov a sami sa rozhodli vyhľadať si aj ďalšie zaujímavé fakty o krajinách Gruzínsko a Turecko. Žiaci pracovali v skupinách a prostredníctvom tabletov, počítačov, telefónov a encyklopédií vyhľadávali informácie, ktoré aplikovali do plagátov. Dozvedeli sa veľa zaujímavých faktov, ktoré veríme, že ich budú v budúcnosti motivovať navštíviť tieto krajiny. Plagáty boli vystavené v priestoroch školy, aby tieto informácie boli sprístupnené aj ďalším žiakom školy.

jun1 jun2 jun3 jun4
Máj

Májová realizácia vyučovania prírodovedy v Botanickej záhrade mala priblížiť žiakom 4.B prirodzené prostredie rastlinnej ríše a sprístupniť tematický celok o rastlinách inovatívnym zážitkovým spôsobom. Cieľom bolo aby žiaci priamo pozorovali, bádali a porovnávali rozličné podmienky pre život rastlín, z rôznych prírodných spoločenstiev. V Botanickej záhrade sme plne využívali interaktívne metódy, ktoré podporujú konceptuálne porozumenie prostredníctvom aktívnych žiackych činností a tie prinášajú okamžitú spätnú väzbu podporenú vzájomnou diskusiou s rovesníkmi, resp. učiteľom. Tento prístup k vyučovaniu zdôrazňuje vzdelávanie v prírodných vedách založené na aktívnom žiackom bádaní. Žiaci konfrontovali fakty s realitou, zisťovali ktoré prostredie a podmienky sú vhodné pre život rastlín a prečo. Tieto zistenia aplikovali v následných úlohách a cvičeniach, zameraných na vyhodnocovanie informácii, ktoré získali a poznatky ktoré si osvojili.

botanicka_2 botanicka_1
Apríl

V mesiaci apríl sme sa rozhodli so žiakmi 5. ročníka zrealizovať vyučovanie dejepisu viac interaktívne. V rámci našej Erasmus témy „Innovative Teacher of New Era“ sme sa snažili ozvláštniť vyučovanie pre našich žiakov. Chceli sme zaujímavejším spôsobom žiakom sprostredkovať učivo a priblížiť im minulosť hlavného mesta, viac, ako bežný deň v triede. Žiakom sme týždeň pred návštevou múzea dali na hodine úlohu, aby si každý žiak vybral preňho najzaujímavejšiu udalosť hlavného mesta-Bratislavy. Následne si každý žiak o danej udalosti naštudoval zopár najpodstatnejších informácií. Tieto informácie si žiaci vyhľadávali počas hodiny dejepisu cez ich mobilné telefóny. Žiaci zo získaných informácií vytvorili mapu udalostí hlavného mesta-Bratislavy na časovú priamku, ktorú následne na hodine odprezentovali. O niekoľko dní sme sa za históriou hlavného mesta-Bratislavy vybrali priamo do múzea, kde si žiaci všetky vedomosti o najdôležitejších udalostiach zopakovali, prípadne sa dozvedeli ďalšie informácie od pani sprievodkyne. Žiakov tento spôsob vyučovania veľmi zaujal, bolo viditeľné, že pracovali s nadšením a do výkladu sprievodkyne múzea sa aktívne zapájali s otázkami a komentármi.

april_1 april_2
Marec

Počas mesiaca marec sme sa rozhodli so žiakmi 3. ročníka zrealizovať vyučovanie vlastivedy trocha inak. V rámci našej Erasmus témy „Innovative Teacher of New Era“ sme sa snažili byť práve inovatívnym pedagógom, ktorý žiakom sprostredkuje vyučovanie ich rodného mesta zaujímavejším spôsobom ako len výkladom v školskej triede. Žiakom sme dali za úlohu, aby sa rozdelili do menších skupín a každá skupina mala za úlohu zvoliť jednu pamiatku, ktorá je typická pre Bratislavu. Každá skupina si vybrala inú pamiatku a ďalšou úlohou žiakov bolo to, aby o danej pamiatky našli určité fakty a zaujímavosti, ktoré vyhľadávali cez tablety. Žiaci získané informácie aplikovali na plagát, ktorý následne odprezentovali. A o pár dní sme sa za pamiatkami priamo vybrali a na daných miestach si všetky vedomosti o danom mieste zopakovali, prípadne dodali aj ďalšie informácie k daným pamiatkam. Deti tento spôsob vyučovania veľmi bavil, bolo viditeľné, že pracovali s nadšením a do výkladu sa aktívne zapájali podnetnými otázkami a komentármi.

project1 project2 project3
Február

Naši učitelia v priestoroch našej školy vytvorili pre žiakov a spolupracovníkov Erasmus + kútik, ktorý informuje o tom čo sa s projektom „INOVATÍVNI UČITELIA NOVEJ ÉRY.“ spája. Počas celého kalendárneho roka budú do kútika pribúdať nové informácie o pokrokoch, ktoré v rámci témy uskutočníme.

logo_
Január

Je nám obrovskou cťou, že naša škola ZŠ s MŠ Odborárska sa pre rok 2022/2023 znovu stala súčasťou programu Erasmus + sekcie KA1 – krátkodobého projektu KA122 (Sektor školského vzdelávania).

Projekt bude realizovaný v termíne od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Náš projekt sa tentokrát zameriava na veľmi zaujímavú tému, ktorá pomôže našim pedagógom zefektívniť vyučovací proces na našej škole. Téma nášho projektu je: „INOVATÍVNI UČITELIA NOVEJ ÉRY. (Innovative Teachers of New Era).

Cieľom projektu je sprostredkovať učiteľom nové informácie, metódy a techniky, ktorými zefektívnia vyučovací proces. Tieto nadobudnuté zručnosti učitelia následne prenesú do praxe a pre žiakov vytvoria také aktivity, ktoré žiakom na I. a II. stupni ZŠ poskytnú základy zručností, schopností a vedomostí, ktoré sú potrebné pre súčasnú spoločnosť.

Kurzu pod vedením CEKDEV International education & development academy sa zúčastnia 6 učitelia našej školy I. a II. stupňa.

Projekt môžeme uskutočniť vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus + a asociácii SAAIC.

logo_erasmus logo_ logo_

„Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“

(Help stop Cyberbullying – Stand Up and Speak Out!).


Sme veľmi hrdí na to, že aj naša škola sa zúčastnila Erasmus+ konferencie “Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!”, ktorá prebiehala v meste Bonn, Nemecko. Konferencie sa zúčastnilo 200 učiteľov z 26 krajín. Cieľom konferencie bolo nadviazanie kontaktov s inými európskymi školami a vytvoriť spoločne Erasmus+ mobility študentov alebo e-Twinning projekty. Počas konferencie sme mali príležitosť prezentovať aj náš minuloročný Erasmus+ projekt "Help Stop Cyberbulling - Stand Up and Speak Out." Veríme, že aj v budúcnosti sa zúčastníme ďalších takýchto projektov a naša škola bude ďalej súčasťou Erasmus+.

konferencia_1 konferencia_2
December

V mesiaci December sme náš project ukončili – napísali záverečnú správu a vytvorili sme brožúru, ktorá uľahčí pedagógom rozpoznanie a prevenciu kyberšikany.


Brožúrka "Stop Kyberšikane" na stiahnutie
Kliknutím stiahnuť
November

V mesiaci november sme usilovne pracovali na vyhodnotení nášho projektu a písaní záverečnej správy. Taktiež naďalej pracujeme na vytvorení metodickej brožúrky aktivít, ktoré pomôžu nám a našim kolegom v prevencii kyberšikany na školách.


Október

V mesiaci október sme sa s našimi žiakmi zamerali na prevenciu proti nadmernému tráveniu času na internete. Žiaci vytvárali brainstorming ako zamedziť častému tráveniu online pripomenia. Ako môžete vidieť sami výsledok bol výborný.

addiction

Vzhľadom na závažnosť a nebezpečenstvá častého pripojenia online žiakov základných a stredných škôl je nutné vykonávať na školách cielenú prevenciu a edukáciu.


September

Diskusia účastníkov mobility, kde sa dohodli na ďalšej spolupráci a aktivitách, ktoré prinesú žiakom našej školy, v súvislosti s témou „Cyberbulling“.

kvalitna_foto

V mesiaci jún sme si pre našich kolegov pripravili prezentáciu o tom, čo sme sa počas nášho ESN+ kurzu v Turecku naučili. Kolegom sme sprostredkovali vybrané aktivity, ktoré nám akadémia Cekdev v súvislosti s kyberšikanou demonštrovala a vysvetlila. Cieľom týchto aktivít je to, aby sme my pedagógovia vedeli aktívne pracovať so žiakmi, a takto predísť šikane či kyberšikane v triede, prípadne takto kyberšikanu a šikanu odhaliť.

prezentacia_svk

Úspešne sme dokončili kurz v Antalya (Turecko) a vrátili sme sa na Slovensko.

Ďakujeme CEKDEV International education & development academy za veľmi dobre zvládnutú organizáciu projektu, na ktorom sme sa mohli dovzdelávať niečo nové o kyberšikane, ako ju predvídať, ako ju odhaliť aj ako ju eliminovať.

Vďaka patrí aj Európskej únii, programu Erasmus+ a asociácii SAAIC, vďaka ktorých podpore sme mohli projekt uskutočniť.

cekdev_svk

Tento mesiac sme si pre žiakov II. stupňa pripravili školskú súťaž. Žiaci mali vytvoriť projekt s logom na tému “Stop Kyberšikane - Help Stop Cyberbullying - Stand Up and Speak Out !” Cieľom projektu bolo aplikovať už získané poznatky k danej problematike a vymyslieť kreatívne logo, ako kyberšikanu zastaviť. Projekt žiakov veľmi zaujal, veď posúďte sami. Vybrali sme pár najlepších prác. 💪🏼

praca1
praca2

Milí žiaci, vytvorili sme pre vás socialné siete instagram a facebook, kde nás môžete kedykoľvek kontaktovať, ak máte problém alebo viete o niekom, kto má problém s kyberšikanou alebo šikanou. Nebojte sa nás kontaktovať - všetky informácie, ktoré nám poskytnete budeme riešiť diskrétne.


Kyberšikana sa môže týkať kohokoľvek z nás. Preto je potrebné o nej informovať. Vytvorili sme v našej škole Erasmus+ kútik, ktorý pre našich žiakov sprostredkúva povedomie o tejto téme.

cyber

ZŠ s MŠ Odborárska 2 sa pre rok 2021/2022 stala súčasťou programu Erasmus + sekcie KA1 – krátkodobého projektu KA122 (Sektor školského vzdelávania).

Projekt bude realizovaný v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Náš projekt sa zameriava na veľmi aktuálnu a dôležitú tému, ktorá rezonuje v našej spoločnosti. Téma nášho projektu je: „Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“ (Help stop Cyber Bulling – Stand Up and Speak Up).

Cieľom projektu je naučiť učiteľov potrebné informácie, metódy a techniky, ktorými budú informovať žiakov a rodičov o problematike kyberšikany a daných opatreniach, ktoré treba prijať v tejto súvislosti. Projekt sa zameriava na prevenciu kyberšikany a vysvetlenia správnych postupov pre učiteľov, čo robiť v prípade odhalenia kyberšikany. Projekt je taktiež zameraný na to, aby učitelia apelovali na dôležitosť ochrany osobných údajov žiakov a prinášali deťom aktuálne informácie v tejto téme.

Kurzu pod vedením CEKDEV International education & development academy sa zúčastnia 5 učitelia našej školy I. a II. Stupňa.

Projekt môžeme uskutočniť vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus + a asociácii SAAIC.

logo_eu
logo_erasmus logo_ logo_