Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Školský Klub Detí


Žiaci prvého ročníka majú 4 - 5 vyučovacích hodín ( 23 hod. týždenne )

Činnosť ŠKD ( školský klub detí ) - je zameraná na voľnočasové aktivity detí, krúžkovú činnosť pod vedením pedagógov, asistentov učiteľov a špeciálneho pedagóga

ranná prevádzka : 6,30 - 7,45 hod.

obed : 12,00 - 14,00 hod.

popoludňajšia činnosť : 12,40 - 17,00 hod.


ODDELENIA ŠKD

1. oddelenie Mgr. Martina Petrincová , 1.A + časť z 4.A

2. oddelenie - Mgr. art. Galina Lišháková, 1.B

3. oddelenie - Mgr. Veronika Pastorek Tóthová, 2.A, 5.B

4. oddelenie - Mgr. Marianna Šlajferčíková, 2.B

5. oddelenie - Bc. Renáta Knausová, 3.A + časť z 4.A

6. oddelenie - Bc. Richard Weis, 3.B

7. oddelenie - Bc. Martina Jelenová, 4.B


kontakty na jednotlivých vychovávateľov : kontakty


Vnútorný poriadok v Školskom Klube Detí