Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Národný projekt:

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II


Ciele:

implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,

vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.


Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

• pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

• sociálni pedagógovia

• školskí špeciálni pedagógovia

• školskí psychológovia


Naša škola sa od septembra 2020 zapojila do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II.“ Národný projekt vyhlásilo ministerstvo školstva MŠVVaŠ a žiadateľom a gestorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Cieľom projektu je inkluzívne vzdelávanie, zjednodušene povedané zameranie sa na jednotlivca.

Na našej škole na základe zapojenia sa do vyššie spomenutého projektu vznikol školský podporný tím v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Cieľom našej školy bolo vždy poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelanie. Vznikom podporného tímu sa v našej škole kvalita vzdelávania a výchovy ešte posilní. Ako členovia tohto tímu sa budeme snažiť vytvárať podmienky, aby bolo vzdelávanie a výchova poskytnutá každému žiakovi podľa jeho možností a schopností. Naše deti si zaslúžia viac času, priestoru, individuálnejší prístup a my sa budeme snažiť, aby sa každé dieťa bez výnimky cítilo v škole dobre. Snažíme sa odhaliť potenciál dieťaťa, akceptovať jeho osobnostné predpoklady a používať také možnosti práce, ktoré využívajú jeho potenciál na maximum. Chceme vytvoriť prostredie na princípe vzájomného rešpektovania a vzájomnej spolupráce.


Kontakt na podporný tím


Školský psychológ – Mgr. Milota Kovačičová ( kovacicova.milota@zsodborba.edu.sk )

Sociálny pedagóg – Mgr. Marianna Mastičová ( masticova.marianna@zsodborba.edu.sk )

Špeciálny pedagóg – Mgr. Martina Gurová ( gurova.martina@zsodborba.edu.sk )

Pedagogický asistent – Bc. Zuzana Marciová ( marciova.zuzana@zsodborba.edu.sk )

Pedagogický asistent – Emília Miznerová ( miznerova.emilia@zsodborba.edu.sk )

Pedagogický asistent – Iveta Pangrácová ( pangracova.iveta@zsodborba.edu.sk )

Pedagogický asistent – Simona Takácsová ( takacsova.simona@zsodborba.edu.sk )


Podporný tím - facebook
logo logo logo logo