Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

tekvica23

nastup_23/24

strankove_hodiny

prazdniny

rozhodnutie_prijati_neprijati

zapis_plagat

Milí rodičia budúcich prváčikov,

zápis do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch našej školy 14. – 15. apríla 2023, na ktorom bude Vaša prihláška pripravená na podpis v papierovej forme. Prosíme Vás, aby ste sa v deň zápisu dostavili obaja zákonní zástupcovia spolu s Vašim dieťaťom a priniesli jeho rodný list.

Plánovaný termín zápisu je:

- 14. 4. 2023 (piatok) od 14:00 - 18:00

- 15. 4. 2023 (sobota) od 8:00 - 12:00

Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali oznamy na stránke školy v prípade zmeny termínu.

Ďakujeme!

Mgr. Jana Ondrigová

riaditeľka ZŠ s MŠ


Elektronická prihláška
Zápis do ZŠ 2023_2024 - PDF dokument
Informácie k zápisu

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2023 zo dňa 07. 02. 2023
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

PDF dokument VZN

dakujeme 2%

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch darovali 2% z dane. Z týchto peňazí sme vďaka Vám mohli zakúpiť aj interaktívnu hraciu plochu, vecné ceny do rôznych súťaží a prispieť triedam na rôzne aktivity.

Tlačivá si môžete stiahnuť tu :

Vyhlásenie o poukázaní 2%
Potvrdenie o zaplatení dane

Valentin
karneval
Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl
Oznámenie PDF
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Oznámenie PDF
vianočná burza 2022

Hlasujte za náš vianočný stromček 🎄

ktorý je ozdobený dekoráciami z našeho školského klubu. ĎAKUJEME.

Hlasovať (dajte 👍) zaň môžete na nasledujúcom odkaze (kliknite na obrázok) :permakultúra
setrime_vodu_na_skolach
tekvica22
zber papiera
vyberove konanie

Školský rok 2022/2023 – informácie pre rodičov a žiakov

Nástup do školy
Pondelok - 5.9.2022 o 8:00 hod.

Vstup do budovy školy
Vstup do budov školy je povolený iba žiakom a zamestnancom školy.

Žiaci 2. – 9. ročníka vchádzajú do budovy školy v čase od 7:45 do 8:00 hod.

O 8:00 hod. - sústredenie prvákov v areáli školy za prítomnosti triednych učiteľov.

Podmienka nástupu žiaka do školy

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – zákonný zástupca žiaka podáva cez aplikáciu Edupage. Žiaci 1.ročníka odovzdajú vyplnené tlačivo triednej učiteľke.

Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené.

Školský klub detí - ŠKD začína prevádzku od 6.30 hod. do 17:00 hod

Rozšírenie kapacity školy - pribudne 6 nových tried, dve odborné učebne a nová školská jedáleň.


vizualizacia1
vizualizacia2

„Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“

Kyberšikana sa môže týkať kohokoľvek z nás. Preto je potrebné o nej informovať. Vytvorili sme v našej škole Erasmus+ kútik, ktorý pre našich žiakov sprostredkúva povedomie o tejto téme.

cyber

ZŠ s MŠ Odborárska 2 sa pre rok 2021/2022 stala súčasťou programu Erasmus + sekcie KA1 – krátkodobého projektu KA122 (Sektor školského vzdelávania).

Projekt bude realizovaný v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Náš projekt sa zameriava na veľmi aktuálnu a dôležitú tému, ktorá rezonuje v našej spoločnosti. Téma nášho projektu je: „Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“ (Help stop Cyberbullying – Stand Up and Speak Out).

Cieľom projektu je naučiť učiteľov potrebné informácie, metódy a techniky, ktorými budú informovať žiakov a rodičov o problematike kyberšikany a daných opatreniach, ktoré treba prijať v tejto súvislosti. Projekt sa zameriava na prevenciu kyberšikany a vysvetlenia správnych postupov pre učiteľov, čo robiť v prípade odhalenia kyberšikany. Projekt je taktiež zameraný na to, aby učitelia apelovali na dôležitosť ochrany osobných údajov žiakov a prinášali deťom aktuálne informácie v tejto téme.

Kurzu pod vedením CEKDEV International education & development academy sa zúčastnia 5 učitelia našej školy I. a II. Stupňa.

Projekt môžeme uskutočniť vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus + a asociácii SAAIC.


Projekt " MODERNEJŠIA ŠKOLA "

Cieľom projektu bolo inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Podporovať prechod od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Vytvorili sme príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Finančné prostriedky, ktoré sme získali z ministerstva školstva sme použili na kúpu materiálneho vybavenia škôl: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, koberce, edukačné polepy, hracie, relaxačné a nábytkové prvky,

ĎAKUJEME !DARUJTE 2% NAŠEJ ŠKOLE

Vážení rodičia,

pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním 2-3% z dane.

V mene všetkých detí Vám ďakujeme.

Tlačivá :

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

PDF