Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

OZNAM PRE RODIČOV

Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu druhý stupeň ZŠ.

Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia.

Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.


Rozhodnutie ministra školstva, 11.10.2020

Rozhodnutie ministra - 11.10.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Manuál, platný od 12.10.2020

Nové usmernenie

Usmernenie MŠVVaŠ SR, z 29.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 1.10.2020

Opatrenie prevádzky
19.5.2021 – Testovanie 5 (MAT,SJL)
T5 - Sprievodca školským rokom 2020/2021

24.3.2021 – Testovanie 9 (MAT, SJL)
T9 - Sprievodca školským rokom 2020/2021

Postup pri prijímacom konaní na stredné školy
Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

Vážení rodičia, na základe aktualizovaného manuálu k 16.9.2020 ruším triedne aktívy dňa 17.9. a 21.9. v priestoroch školy.

Na komunikáciu s triednymi učiteľmi odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie odporúčame realizovať po dohode s triednymi učiteľmi v exteriéri.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie

www.minedu.sk - aktualizované

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) Vám oznamuje, že dňa 14.09.2020 poskytuje žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

Pokyny k otvoreniu škôl 16.9.2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu - NOVÉ

Vyplnené tlačivo žiaci prinesú v stredu ráno do školy.


Harmonogram rodičovských združení
Horná chodba Dolná chodba
17.9. štvrtok o 17 hod. 1.A,1.B, 5.B 2.A,3.A.4.A
21.9. pondelok o 17 hod. 5.A,2.B,3.B 6.A,7.A,8.A,9.A

kruzky kruzky

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV!

Pokyny k otvoreniu škôl 2.9.2020

Pokyny pre prvákov

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu


Školská jedáleň

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2020/2021


Školský Klub Detí


Zápisný lístok žiaka


Vážení rodičia,

v zmysle Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov plnohodnotnou realizáciou.

Nehodnotené/neklasifikované budú tieto predmety:

  • Telesná výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Technika
  • Pracovné vyučovanie
  • Informatika
  • Občianska náuka
  • Etická výchova
  • Náboženská výchova

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie trvať až do konca školského roka, žiak bude mať z týchto predmetov na vysvedčení uvedené, že predmet ,,absolvoval / absolvovala“. Ostatné predmety budú hodnotené.

V prípade, že žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Môže byť preskúšaný najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

V prípade zmien v nariadeniach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme včas informovať.

Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka školy


Linky pomoci

V čase šírenia ochorenia COVID – 19 a súčasných opatrení, sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislostí členov domácnosti.

V pdf na nasledovnom linku nájdete užitočné informácie a odkazy na stránky linky pomoci.

LINKY POMOCI BA

DÔLEŽITÝ OZNAM

26.03.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania . Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.


Vyučovanie aj naďalej bude prebiehať online, žiaci budú dostávať domáce úlohy a inštrukcie od svojich učiteľov elektronickou formou.


Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Momovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie .


Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu:

RUŠIA SA s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia:


Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronávírusu

Viac na :https://www.minedu.sk/Výsledky testovania piatakov

v školkom roku 2019/2020

5.A 5.B
MAT – 58,5% MAT – 86,6%
SJL – 58% SJL – 82,5 %

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

ĎAKUJEME!

Potvrdenie o zaplatení dane

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

--> PDF


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská