Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

my dropp Staňte sa superhrdinami pre vaše deti - https://mydropmatters.sk
zapis

Zápis do 1.ročníka 2024/2025

Milí rodičia budúcich prváčikov, zápis do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch našej školy 12. – 13. apríla 2024, na ktorom bude Vaša prihláška pripravená na podpis v papierovej forme. Prosíme Vás, aby ste sa v deň zápisu dostavili OBAJA zákonní zástupcovia spolu s Vašim dieťaťom a priniesli jeho rodný list.

Termín zápisu je:
- 12. 4. 2024 (piatok) od 14:00 do 18:00
- 13. 4. 2024 (sobota) od 8:00 do 12:00

Ďakujeme a tešíme sa na Vás,
Mgr. Jana Ondrigová
riaditeľka školy

Elektronickú prihlášku nájdete na:
Prihláška | Základná škola s materskou školou (edupage.org)
Doručovanie Rozhodnutia a podpisy zákonných zástupcov
Oznámenie Zápis do 1. ročníka ZŠ 2024/2025
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
Príloha č.5 Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu
Školské obvody ZŠ
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky z vašich tohtoročných darov, by sme chceli použiť na výstavbu exteriérovej učebne/altánku.

Za všetky príspevky Vám ĎAKUJEME.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Viac info v prílohe.

Návod - Ako darovať 2% z dane
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie - poukázanie podielu

2% z dane

Naša škola sa stala spolu s ostatnými novomestskými školami súčasťou filantropicko-komunitného projektu Bezplatné plávanie na základných školách. Projekt podporil starosta MČ Bratislava Nové Mesto Mgr. Matúš Čupka v spolupráci s OZ SportInstitute. Výcvik sa bude realizovať v súčasnom školskom roku a je dostupný pre všetkých žiakov 1. stupňa. Viac info na www.sportinstitute.sk
logo_swim


DOD 2024

Zápis 2024

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2023/11 zo dňa 12. 12. 2023, ktoré ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 01/2023, zo dňa 07.02.2023 , o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.
Celé znenie VZN: 2023/11 Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zastupitelstvo.eu)


Karneval 2024
UA_projekt

Projekt podpory žiakov cudzincov v Bratislave


UA_projekt
tekvica23

nastup_23/24

strankove_hodiny

prazdniny

rozhodnutie_prijati_neprijati

zapis_plagat

Milí rodičia budúcich prváčikov,

zápis do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch našej školy 14. – 15. apríla 2023, na ktorom bude Vaša prihláška pripravená na podpis v papierovej forme. Prosíme Vás, aby ste sa v deň zápisu dostavili obaja zákonní zástupcovia spolu s Vašim dieťaťom a priniesli jeho rodný list.

Plánovaný termín zápisu je:

- 14. 4. 2023 (piatok) od 14:00 - 18:00

- 15. 4. 2023 (sobota) od 8:00 - 12:00

Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali oznamy na stránke školy v prípade zmeny termínu.

Ďakujeme!

Mgr. Jana Ondrigová

riaditeľka ZŠ s MŠ


Elektronická prihláška
Zápis do ZŠ 2023_2024 - PDF dokument
Informácie k zápisu

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2023 zo dňa 07. 02. 2023
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

PDF dokument VZN

dakujeme 2%

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch darovali 2% z dane. Z týchto peňazí sme vďaka Vám mohli zakúpiť aj interaktívnu hraciu plochu, vecné ceny do rôznych súťaží a prispieť triedam na rôzne aktivity.

Tlačivá si môžete stiahnuť tu :

Vyhlásenie o poukázaní 2%
Potvrdenie o zaplatení dane

Valentin
karneval
Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl
Oznámenie PDF
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Oznámenie PDF
vianočná burza 2022

Hlasujte za náš vianočný stromček 🎄

ktorý je ozdobený dekoráciami z našeho školského klubu. ĎAKUJEME.

Hlasovať (dajte 👍) zaň môžete na nasledujúcom odkaze (kliknite na obrázok) :permakultúra
setrime_vodu_na_skolach
tekvica22
zber papiera
vyberove konanie

Školský rok 2022/2023 – informácie pre rodičov a žiakov

Nástup do školy
Pondelok - 5.9.2022 o 8:00 hod.

Vstup do budovy školy
Vstup do budov školy je povolený iba žiakom a zamestnancom školy.

Žiaci 2. – 9. ročníka vchádzajú do budovy školy v čase od 7:45 do 8:00 hod.

O 8:00 hod. - sústredenie prvákov v areáli školy za prítomnosti triednych učiteľov.

Podmienka nástupu žiaka do školy

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – zákonný zástupca žiaka podáva cez aplikáciu Edupage. Žiaci 1.ročníka odovzdajú vyplnené tlačivo triednej učiteľke.

Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené.

Školský klub detí - ŠKD začína prevádzku od 6.30 hod. do 17:00 hod

Rozšírenie kapacity školy - pribudne 6 nových tried, dve odborné učebne a nová školská jedáleň.


vizualizacia1
vizualizacia2

„Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“

Kyberšikana sa môže týkať kohokoľvek z nás. Preto je potrebné o nej informovať. Vytvorili sme v našej škole Erasmus+ kútik, ktorý pre našich žiakov sprostredkúva povedomie o tejto téme.

cyber

ZŠ s MŠ Odborárska 2 sa pre rok 2021/2022 stala súčasťou programu Erasmus + sekcie KA1 – krátkodobého projektu KA122 (Sektor školského vzdelávania).

Projekt bude realizovaný v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Náš projekt sa zameriava na veľmi aktuálnu a dôležitú tému, ktorá rezonuje v našej spoločnosti. Téma nášho projektu je: „Pomôžme zastaviť kyberšikanu – postavme sa a prehovorme!“ (Help stop Cyberbullying – Stand Up and Speak Out).

Cieľom projektu je naučiť učiteľov potrebné informácie, metódy a techniky, ktorými budú informovať žiakov a rodičov o problematike kyberšikany a daných opatreniach, ktoré treba prijať v tejto súvislosti. Projekt sa zameriava na prevenciu kyberšikany a vysvetlenia správnych postupov pre učiteľov, čo robiť v prípade odhalenia kyberšikany. Projekt je taktiež zameraný na to, aby učitelia apelovali na dôležitosť ochrany osobných údajov žiakov a prinášali deťom aktuálne informácie v tejto téme.

Kurzu pod vedením CEKDEV International education & development academy sa zúčastnia 5 učitelia našej školy I. a II. Stupňa.

Projekt môžeme uskutočniť vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus + a asociácii SAAIC.


Projekt " MODERNEJŠIA ŠKOLA "

Cieľom projektu bolo inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Podporovať prechod od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Vytvorili sme príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Finančné prostriedky, ktoré sme získali z ministerstva školstva sme použili na kúpu materiálneho vybavenia škôl: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, koberce, edukačné polepy, hracie, relaxačné a nábytkové prvky,

ĎAKUJEME !DARUJTE 2% NAŠEJ ŠKOLE

Vážení rodičia,

pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním 2-3% z dane.

V mene všetkých detí Vám ďakujeme.

Tlačivá :

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

PDF